Back

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης.

190,00 

-
+
Facebook
Email

Πιστοποιητικό:
Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Νικόλαος Φαχαντίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας.

Εγγραφές έως: 29 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 440 ώρες / 7.5 μήνες

Τιμή: €190.00

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, σε Επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της Κατάρτισης ή δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και άτυπης μάθησης, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, να κατανοήσουν τις δυναμικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης τόσο εξαιτίας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των θεσμικών δομών, όσο και της αλλαγής στάσεων και χαρακτηριστικών των μαθητών. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης που συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε χώρους κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα ¨Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση¨, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 7 μηνών, πλήθος ωρών περισσότερες από 400, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης. Όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».

1. Παιδαγωγικά Ζητήματα- Θέματα Διδακτικής με αξιοποίηση Τεχνολογίας
2. Πλατφόρμες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης/Εργαλεία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
3. Εργαλεία Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
4. Πλατφόρμες/Εργαλεία Συνεργασίας web 2.0
5. Εργαλεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων/ δεδομένα επίδοσης/ανατροφοδότησης μαθητών
6. Πλατφόρμες & Διαδραστικό υλικό
7. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και ένταξή τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
8. Αναδυόμενες Χρήσεις και στάσεις των γηγενών (digital natives) και ζητήματα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
9. Προσωπικά Δεδομένα, Δεοντολογία και Ηθική στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ευρύτερων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
10. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας-επεξεργασίας και αξιοποίησή τους

Η παρακολούθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται τόσο σε ατομικό, όσο και σε και ομαδικό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου μάθησης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται δυναμικά μέσα από τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγησή του και την διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης βασίζεται στις ομάδες που δημιουργούν οι συμμετέχοντες και κάθε ομάδα έχει το δικό της forum για ανταλλαγή απόψεων και ποικίλων άλλων δράσεων. Οι διδάσκοντες του προγράμματος αναλαμβάνουν ως μέντορες την υποστήριξη κάθε ομάδας προσωπικά, ώστε να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και του μέντορα της ομάδας. Σε εβδομαδιαία βάση ο μέντορας κάθε ομάδας παρακολουθεί τη διαδικασία, ώστε με την ανατροφοδότηση και τις παρεμβάσεις του, οι συμμετέχοντες να
κατανοούν εις βάθος και να κατακτούν το περιεχόμενο κάθε ενότητας.
Η τελική αξιολόγηση έχει τη μορφή εργασίας, στην οποία ο επιμορφούμενος καλείται να αναλύσει ένα θέμα βάση το επαγγελματικό του αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά του, υιοθετώντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (τελική εξέταση). Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox) με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, chat, διαμοιρασμός υλικού, κτλ.).

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 250. Η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ.
Για
τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.
ΒΗΜΑ
1οΥποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις
Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας
(prgseminars.gr)
ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της PRESTIGE.
ΒΗΜΑ 2οΥποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή
των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
1.
Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.
Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν στην εκπτωτική πολιτική.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
·
Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση seminars@prg.gr
ΒΗΜΑ
3οΚαταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ενημέρωση μετά την αίτηση)

Μάθε περισσότερα!​

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Επιλεγμένο Πρόγραμμα: Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Πατώντας "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" συναινώ στο ότι η PRGSeminars και οι συνεργάτες της μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του PRGSeminars.gr και έχω λάβει πλήρη γνώση των εν λόγω όρων.